Ниислэлэй эрхим багшанарые «Бэлиг» түб амаршалаа

Ниислэлэй эрхим багшанарые «Бэлиг» түб амаршалаа

Улаан-Үдын буряад хэлэнэй багшанарай дундаһаа эрхимые элирүүлгын урилдаан түгэсэжэ, дүнгүүд элирбэ. Илагшадта шангуудые барюулха баяр ёһололдо Улас түрын «Бэлиг» түбэй заһан хиналгын — хэблэлэй таһагай хүтэлбэрилэгшэ Оюна Цыцыкова хабаадалсаһан байха юм.

Улаан-Үдэ хотын һургуулиинуудай 8 багша мэргэжэлтэ энэ мүрысөөндэ хабаадажа, эрдэм мэдэсэеэ, түрүү дүй дүршэлөө гэршэлээ. Эрхим 4  багша Улас түрын мүрысөөндэ хабаадалсаха болоо. 

ГРАН-ПРИ

Бадмаева Баярма Жигмитдоржиевна

33-дахи дунда hургуулиин

буряад хэлэнэй багша

I hуури

Батуева Екатерина Солбоновна,

56-дахи дунда hургуулиин

буряад хэлэнэй багша

II  hуури

Догданова Марина Михайловна,

2-дохи дунда hургуулиин

буряад хэлэнэй багша

III hуури

Намдакова Туяна Мункожаргаловна,

8-дахи дунда hургуулиин

буряад хэлэнэй багша.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться