Үхибүүдэй түрэл хэлэеэ хэр зэргэ мэдэдэгыень эрдэмтэд шэнжэлнэ

<strong>Үхибүүдэй түрэл хэлэеэ хэр зэргэ мэдэдэгыень эрдэмтэд шэнжэлнэ</strong>

Үсэгэлдэр Поселиин һургуулида эрдэмтэдэй үнгэргэһэн уулзалгада Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадаба.

Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай захилаар сэсэрлигэй болон һургуулиин наһанай хүүгэдэй түрэл хэлэеэ хэр зэр мэдэдэгые мүнөө жэл шэнжэлхэдээ, хэлэнэй хүгжэлтэдэ хабаатай эмхи зургаануудай түлөөлэгшэдые урижа, эрдэмтэднай зүбшэн хэлсэлгэ эмхидхээ.  

Тиихэдээ 2010 ба 2020 онуудай хүн зоной тоо бүридхэлэй дүнгүүдые зэргэсүүлэн харуулһан байна. Буряад хүмби, түрэл хэлэмни — буряад хэлэн, тэрэнээ мэдэнэб, үдэр бүриин ажабайдалдаа хэрэглэнэб, хөөрэлдэнэб гэжэ харюусаһан зон 2020 ондо олошорһон байна.

— Энэ ехэ һайшаалтай, юундэб гэхэдэ, угсаата арадаймнай өөртөө ба түрэл хэлэндээ, ёһо заншалнуудтаа хандасын хубилһаниие, улас доторнай хэлэнэй талаар тогтоһон байдал, засагай зургаануудай ябуулжа байгаа ажалай үрэ дүн харуулна гэжэ бодогдоно. Тиигэбэшье, буряадаараа хэлэдэг үхибүүднай үсөөржэ байна гэжэ мэдэнэбди. Энэнь һанаа зобооно. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудтамнай ябуулагдажа байгаа горитой ехэ ажалай хажуугаар түрэлхид гэртээ, шэр бүлэдөө оролдохо ёһотой, — гээд Баир Балданов тоолоно.

Эрдэм шэнжэлэлгын энэ ажалай дүнгүүд һаяын сагта согсологдохо юм. Тэдээн дээрэ үндэһэлэн, ямар ажал саашадаа ябуулха тухай шиидхэбэринүүд абтаха болоно.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться