Эрхим хүмүүжүүлэгшэ элирүүлэгдэхэ

Эрхим хүмүүжүүлэгшэ элирүүлэгдэхэ

«Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2023» гэһэн улас түрын мэргэжэлтэ мүрысөөн мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотын «Номина» сэсэрлигтэ үнгэргэгдэжэ байна. Тэрээндэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй буряад хэлэнэй 8 багшанар ба хүмүүжүүлэгшэд хабаадана. Хабаадагшад гурбан шата дабажа гараха юм: хэшээл ба хүмүүжүүлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэнэ, эрхим шадабарияа харуулнад.

Энэ мүрысөөндэ илаһан хабаадагша нёдондо анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэһэн «Түрэл хэлэнэй ба түрэлхи литературын эрхим багша-2023» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад Уласаа түлөөлхэ болоно. Мүнөө жэл «Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ түрэлхи хэлэ хүгжөөлгын эрхим дүй дүршэл» гэһэн номинаци тогтоогдоһон байха юм.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться