Эрдэмэй-онол аргын бага хуралда Баир Балданов элидхэбэ

Эрдэмэй-онол аргын бага хуралда Баир Балданов элидхэбэ

Доржо Банзаровай  нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида оршуулгын ажалаар үнгэргэгдэһэн эрдэмэй-онол аргын бага хуралай эсэстэ үсэгэлдэр үдэшэ эмхидхэгдэһэн дүхэриг шэрээдэ Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадажа, элидхэл хэһэн байна.

— «Бэлиг» түбэйнгөө Гүрэнэй оршуулгын албанай ябуулжа байһан ажал тухай хөөрөөб, хабаадагшадай асуудалнуудта харюусааб. Ехэ һонирхолтой хөөрэлдөөн болоо, — гээд Баир Балданов тэмдэглэнэ.

      Энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэ,  БГУ-гай Оршуулгын болон соёлнууд хоорондын харилсаа холбооной тэнхимэй профессор, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, Оросой Холбоото Уласай Оршуулагшадай холбооной Буряадай нютаг можын таһагай хүтэлбэрилэгшэ Полина Пурбуевна Дашинимаевада Бэлигэй захирал баяр хүргэһэн байха юм.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться