Шэб шэнэхэн «Үзэглэл» Агын Буряадай тойрог руу эльгээгдэбэ

Шэб шэнэхэн «Үзэглэл» Агын Буряадай тойрог руу эльгээгдэбэ

Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрог руу Улас түрын «Бэлиг»түб шэнэлэгдэһэн «Үзэглэл» эльгээбэ.

Түрэл буряад хэлэеэ нэгэдэхи ангиһаа шудалдаг хүүгэдэй үзэхэ энэ ном, ажалай дэбтэртэеэ, багшын хэрэглэхэ заабаринуудтаяа хамта мүнөө жэл шэнэлэгдэжэ, дахин хэблэгдэһэн байха юм. Ушар юуб гэхэдэ, холбоото уласай гүрэнэй болбосоролой шэнэлэгдэһэн хэбүүд һуралсалай энэ жэлһээ хүсэндөө орожо, нэгэдэхи болон табадахи ангинуудай һурагшадай үзэхэ номууд мүн лэ шэнэлэгдэжэ, хэблэлдэ үгтэһэн байгаа.

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай захилаар, баталагдаһан гүрэнэй хэлсээнэй ёһоор барлагдаһан 800 гаран шэрхэг «Үзэглэл» тэндэхи һургуулинуудта тараагдахаар эльгээгдэбэ.

Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яамануудай хоорондо 2018 ондо баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор, гурбан нютаг можын һуралсалай һалбарида буряад хэлэнэй оршон байгуулха талаар горитой ехэ хамтын ажал ябуулагдажа байда юм. Энэ ажалай нэгэ хэсэгынь – һургуулинуудые нэгэ адли номуудаар хангалга болоно.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться