Хэжэнгэдэ багшанарай нүүдэл хуралдаан үнгэрөө

Хэжэнгэдэ багшанарай нүүдэл хуралдаан үнгэрөө

Мартын 21-дэ Хэжэнгын аймагай түб Хэжэнгэ тосхондо Буряад Уласай, мүн баһа Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай 100 жэлэй ойн баярта, Багшын болон залан һургагшын жэлэй хүндэлэлдэ зорюулагдажа эмхидхэгдэһэн нүүдэл хэмжээ ябуулгада Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадалсаa.

Бабантын эвенк, Яруунын, Хориин, Загарайн багшанар айлшаар буугаад, Хэжэнгынгээ суг ажалтантай хамта бэе бэетэеэ түрүү дүй дүршэлөө хубаалдажа, хүнгэн бэшэ ажалайнгаа хэдэн шэглэлээр зүбшэн хэлсэлгэ эмхидхэһэн байха юм.

Түрэл хэлэеэ хүгжөөхын, тэрэниие һайнаар, һонирхолтойгоор һурагшадта заахын тула ямар арга хэрэглэхэб, үшөө юу хэхэб гэһэн удхатай хөөрэлдөөнүүд болоо. Хэжэнгын аймагай һургуулинууд һонирхолтой түсэлнүүдээ, ашаг үрэ ехэтэй ажалаа айлшадтаа харуулба. Ерэһэн айлшадшье баһал һонирхолтой онол аргануудые сугларагшадта дурадхаа. Мүнөө үеын үхибүүдые түрэл хэлэндэнь, уран золхёолдо дурлуулха гэбэл, имагтал тэдэнэй өөһэдынь хэлээр харилсаха хэрэгтэй гээд хэлсэгдээ. Энэ болон бусад сэдэбүүдээр хөөрэлдөөнүүд заатагүй үргэлжэлхэ.

Мүн тиихэдэ Анаа дасанай шэрээтэ Лэгсэг ламын дурадхалаар хори буряад аймагуудай багшанар, эдэбхи ехэтэй нютагаархид сугларжа, эхэ буряад хэлээр хамтын ехэ мүрысөө үнгэргэхэ гэжэ хэлсэбэд.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться