Хакас Уласай ниислэлдэ хэлэнүүдэй байдал хэлсэгдээ

Хакас Уласай ниислэлдэ хэлэнүүдэй байдал хэлсэгдээ

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов энэ долоондо Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Анатольевич Поздняковой даабаряар Абакан хото ошожо, «Үнгэрһэн сагай һурган хүмүүжүүлгын уг баялиг — ерээдүйн үеынхидтэ» гэһэн Нютаг можонууд хоорондын эрдэмэй-дүршэл дадалай хуралдаанда хабаадаба.

«Сибириин хэлсээн» гэһэн нютаг можонууд хоорондын эблэлэй дэргэдэхи Сибириин болон Алас Дурнын арадуудай түрэл хэлэнүүдэй талаар ажалай бүлэгэй харгалзалга доро тус хуралдаан эмхидхэгдэһэн байгаа.

Мүнөө үедэ хүүгэдые һургаха ба хүмүүжүүлхэ талаар ажалайнгаа дүй дүршэлөөр хубаалдахаһаа гадна, түрэл хэлэнүүдые сахин үлөөхэ, ерээдүйн үенүүдтэ тэдэниие дамжуулха тухай асуудалнуудые хуралдаанда хабаадагшад зүбшэн хэлсээ. Хакас Уласай дүршэл баһал һонирхолтой байна гээд, Баир Балданов онсолһон байна.

«Бэлиг» түбэй захирал хуралдаанай хамтын суглаанда, үндэһэн хэлэнүүдэй хүшэр асуудалнуудые зүбшэн хэлсэхэ дүхэриг шэрээдэ үгэ хэлэжэ, сэсэрлигүүд болон һургуулинуудта буряад хэлэ заалгын дүй дүршэл тухай, манай уласта түрэл хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар эрхилэгдэжэ байһан ажал тухай хөөрөө.

Нютаг можонууд хоорондын эрдэмэй-дүршэл дадалай иимэл хуралдаан хойто жэл мүн лэ «Сибириин хэлсээн» гэһэн эблэлэй харгалзалга доро Буряад Уласта үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. Сибириин болон Алас Дурна зүгэй үндэһэн арадуудай түрэл хэлэнүүдэй мүнөөнэй байдал тухай, тэдэниие сахин хүгжөөхэ ба шэнжэлхэ, болбосоролой эмхи зургаануудта зааха, ерээдүйн үенүүдтэ дамжуулха асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэхэ юм.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться