Угсаата арадайнгаа ууган заншал мүнхэрүүлхэ зорилготой

Угсаата арадайнгаа ууган заншал мүнхэрүүлхэ зорилготой

Үнгэрһэн долоондо Үндэһэтэнэй номой санда түхэреэн сагаан Түнхэнэй Зуун-Мүрэн нютагһаа уг гарбалтай аха, дүү Шобоевуудай гэр бүлын бэелүүлһэн түсэлтэй танилсуулгада «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадалсаһан байна.

Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын жасаһаа грантын мүнгэ шүүжэ, «Хангай Саяанай хормойдо» гэһэн видеофильм буулгаһан, гэрэл зурагуудай альбом бэлдэжэ хэблүүлһэн байна. Тэдээн дотороо Түнхэнэй буряадуудай хадаг табиха, оро заһаха, нарай үхибүү үлгыдэ оруулха ба ажабайдалай бусадшье заншалнуудые ехэ гоёор харуулжа шадаа.

Баир Балдановай һанамжаар, сагай түргэдэһэн манай үедэ урданайнгаа юумые ула болгонгүй, ёһо заншалаа баримталан, ажабайдалаа зохёохоһоо гадна, тэдэ бүгэдэеэ ерээдүйнгөө халаанда дамжуулха гээшэ айхабтар ехэ удхатай.

«Аха, дүү Шобоевууд гансашье Түнхэндөө бэшэ, мүн үргэн Буряадтаа мэдээжэ болонхой. Арадайнгаа түүхэ, соёл, үндэһэн хэлэ сахин үлөөхэ, хүгжөөхэ ба дэлгэрүүлхэ талаар олон тоото түсэлнүүдые зохёожо бэелүүлһэн юм. Энэшье удаа гүрэнэй Юрэнхылэгшын жасын мүнгөөр түүхэдэ орохо түсэл бэлдэжэ, олоной анхаралда табиба. Бэрхэнүүд!»- гэжэ Баир Балданов ниигэмэй ВКонтакте сүлжээнэй нюур худаһандаа тэмдэглээ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться