Буряад хэлээр бусад яһатад мүрысэбэ

Буряад хэлээр бусад яһатад мүрысэбэ

Олон ондоо үндэһэ яһатанай түлөөлэгшэдэй хабаададаг «Буряад хэлэн баян даа!» гэһэн мүрысөөн мүнөөдэр Буряад Уласай багшанарай колледждо үнгэргэгдэбэ.

Мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһололдо Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадагшадые амаршалан мэндэшэлээ. Тиихэдээ тэрэ Буряад Уласта ажамидардаг олон ондоо үндэһэ яһатад бэе бэетэеэ эбтэйнүүд, хамтын түүхэ соёлоо нангинаар сахижа ябадаг гэжэ онсолбо.

«Мүнөөдэр иимэ олоороо мүрысөөндэ хабаадажа байһантнай манай олон үндэһэтэ арадай һайн һайхан заншалые гэршэлнэ, буряад хэлэ мэдэдэгыетнай элеэр харуулна», — гэжэ тэрэ тэмдэглээ.

Арбан табан жэлэй туршада үнгэргэгдэжэ байһан энэ урилдаан Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай Үндэһэ яһатан хоорондын харилсаануудай болон эрхэтэдэй үүсхэл хүгжөөлгын хороонһоо эхитэй.

Мүнөө жэл тус мүрысөөн 15-дахияа эмхидхэгдэжэ, аяар 46 хабаадагшадые суглуулаа. Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман энэ хэмжээ ябуулгада буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын программаһаа мүнгэ һомолдог юм. Улас түрын «Бэлиг» түбэй бүридэлдэ ородог Гүрэнэй оршуулгын албанай хүтэлбэрилэгшэ Дыжит Мархадаева мүрысөөнэй шүүгшээр ажаллаа.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться