Һургуулида үзэхэ буряад хэлэнэй ном зохёогшодой зүблөөн

<strong>Һургуулида үзэхэ</strong> б<strong>уряад хэлэнэй</strong> ном зохёогшодой зүблөөн

Үндэһэн ба дунда һургуулинуудай 5-9 ангинуудта үзэгдэдэг түрэл буряад хэлэнэй номуудые шэнэлэн зохёохо эрдэмтэдтэй болон багшанартай ажалай зүблөөн «Бэлиг» түбтэ мүнөөдэр үнгэргэгдэбэ.

Оросой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаманай захиралтануудай ёһоор шэнэлэгдэһэн хэб, дүримүүдтэ тааруулан, һуралсалай-онол аргын согсолборинуудые шууд түргэн зохёохо зорилго табигдана.

— Банзарай Доржын нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин эрдэмтэ багшанартай хамта зохёогшодой бүлэгтэ орохыень Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой болон Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой эрхим багшанарые, түрэл хэлэ олон жэлнүүдтэ зааһан ветерануудые уряабди. Хамтын ехэ ажалаа саг соонь эбтэйгээр бүтээхэбди гэжэ найдагдана, — гээд «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Вконтакте гэһэн ниитын сэлжээндэхи нюур худаһандаа бэшэһэн байна.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться