Үндэһэн хэлэеэ үгы хэхэгүйн түлөө

Үндэһэн хэлэеэ үгы хэхэгүйн түлөө

Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баяр Балданов Буряадай гүрэнэй телевидениин суута «Толи» дамжуулгада хабаадаба.

Мэдээжэ сэдхүүлшэ, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Баирма Раднаевагай эмхидхэһэн хөөрэлдөөн буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар улас доторнай ябуулагдажа байһан ажалда зорюулагдаһан байха юм.

Гүрэнэй талаһаа үзүүлэгдэжэ байгаа дэмжэлгэ тухай, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ түрэл хэлэнэй оршондо багашуулые һурган хүмүүжүүлдэг багшанарай салин хүлһэндэ нэмэри мүнгэ һара бүри түлэхэ болоһон тухай, шэнэ үеын оньһото арга шадалаар зохёогдодог элдэб нааданууд болон һуралсалай программануудые олошоруулха тухай Баяр Балданов харагшадта хөөрөө.

Мүн тиихэдэ «Бэлиг» түбэй хэблэлээр бэлдэгдэжэ, нара харадаг һуралсалай шэнэ номууд тухай, хэлэн ба хэлэлгэ хүгжөөжэ байһан олониитын эдэбхитэдые, багшанарые урмашуулха тухай һонирхолтой хөөрэлдөөн болоо.

Баяр Балдановай һанамжаар, засагай зургаануудай хэдышье ехэ дэмжэлгэ үзүүлжэ, олон тоото арга хэмжээнүүдые үнгэргэжэ байбашье, гэр бүлэдөө эхэ эсэгынь, үбгэн аба, хүгшэн эжынэрэйнь үдэр бүри үхибүүдтэеэ буряадаараа хөөрэлдэжэ байгаагүй һаань, тэдэнэрынь түрэл хэлэндээ түргөөр һураад орхихогүй. Харин өөһэдөө хэлэеэ мэдэхэгүй аад, хүүгэдөө тэрээндээ һургаха, өөһэдөө адли һуралсаха эрмэлзэлтэй эжы абанарта онсо анхарал хандуулжа, бүримүһэн дэмжэхэ хэрэгтэй.

  • Үндэһэн хэлэеэ үгы хэхэгүйн тула үдэр бүри гэртээ буряадаараа хөөрэлдэе, — гээд «Бэлигэй» захирал харагшадые уряалаа.
Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться