Хэшэг буянгай номтой танилсыт

Хэшэг буянгай номтой танилсыт

Уран зохёолшо Галина Базаржаповагай «Будаанай» гэһэн суглуулбариУлас түрын «Бэлиг» түбэй хэблэлдэ үнгэрһэн жэлэй эсэстэ 600 хэһэгээр нара хараба.

Хөөрэлгэнүүдэй энэ суглуулбарида ороhон рассказ бүхэн гүнзэгы удхатай, һургаалтай, сэнтэй тобшолол хэмээр. Мэдээжэ уран зохёолшо ажабайдалай али олон үзэгдэл харуулхадаа, ямар зохид дүрэнүүдые байгуулна гээшэб! Шубуун үбсүүтэй Тарбажаан, һомо гүйлгэдэг Гэндэн, сэсэн Заахан төөбии, ерээдүйнгөө хуби заяае огторгойдо обёорһон Сэмжэд, үндэр наhатай Бадма хүгшэн, дунда шадалтай хасаг Дабаа гэхэ мэтэ олон-олон геройнууд уншагшадай зүрхэ сэдьхэл заатагүй дайраха байха гэжэ hанагдана.

Гэндэнэй «…гэмтэйшье гэбэл, гэмтэй, гэмгүйшье гэбэл, гэмгүй – өөрынь, Гэндэн үбгэнэй аяа зуурандын, ондоохон, өөрсэхэн, нэгэ доро гороо хэһэн шэнги наһан…» уншагшадай анхарал заабол татаха.

Заахан төөбиин «Хэшэг буянайнгаа үхиие юундэ шоо үзөөбта, юундэ айлда үгөөбта? Зүрхэн таладаа бурханай тэмдэгтэй – түхэреэн мэнгэтэй үхин юм. Гал гуламтынгаа гурбан хүлэй тулгын нэгыень хажуу тээшэнь үгэжэ, тогоогоо хэлтылгэхэеэ һанаа гүт? Хүүхэнэйнгээ заяашыень гомдохоогоот, хүлисэл гуйгты» гэhэн мэргэн үгэнүүд сэдьхэлдэ хадуугдаха юм.

Хүбэн сагаан хэһэг үүлэнэй дүрсэеэ хубилган, хун шубуун болошохыень хараад, «Үүлэнүүд хүнэй үйлэ хубиие заажа үгэхэ аргатай» гэжэ мэдээжэ нэгэ хүн хэлээ һэмнай гээд Сэмжэдэй һанажархиха үйлэ элдэб бодол түрүүлхээр.

Галина Базаржаповагай рассказ бүхэн соо ажамидаралай сохисо эли бодоор тобойн харагдана. Эдир уншагшадта жэшээтэ hургаал боломоор хөөрэлгэнүүдые анхаралтайгаар шүүжэ, шэмэжэ уншабал, хүн бүхэн өөртөө туһатай юумэ заатагүй олохо.

«Буряад Уласта буряад хэлэ 2021-2030 онуудта сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Гүрэнэй программаар Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай һомолһон мүнгөөр хэблэгдэһэн хадаа, «Будаанай» суглуулбари аймагуудай һургуулинуудаар хубаарилагдажа, буряад хэлэеэ, үндэһэн уран зохёолоо шудалжа байһан һурагшадай, тэдэнэй багшанарай анхарал татаха байһаниинь дамжаггүй.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться