Хамтын ехэ ажалаа үргэлжэлүүлхэ түсэбтэй

Хамтын ехэ ажалаа үргэлжэлүүлхэ түсэбтэй

Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой анхан байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудта Улас түрын «Бэлиг» түбэй түлөөлэгшэд хабаадалсабад.

Түбэй захирал Баяр Балданов, эмхидхэлэй-үйлэдбэриин таһагай дарга Евгений Жалсанов гэгшэд хүршэ нютаг можын тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаа, Усть-Орда тосхоной интернат-гимназида эмхидхэгдэһэн танилсуулгын арга хэмжээндэ оролсоо.

Буряад Улас, Эрхүү можо болон Үбэр Байгалай хизаарай болбосоролой яамануудай хоорондо 2018 ондо баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор буряад хэлэнэй ниитэ нэгэн оршон һуралсалай эмхи зургаануудта байгуулха гэһэн айхабтар ехэ ажал ябуулагдажа байнхай.

Байгалай баруун бэедэ ажаһууһан буряад угсаатан бэлиг талаантай, урагшаа һанаатайнууд. Түрэл хэлэеэ абарха, сахин хүгжөөхэ гээшые һайн ойлгожо, гүрэнэй хэмжээндэ ажал ябуулжа байна. Жэл бүри һургуулиин үхибүүдэй үзэхэ ном һудар хэблүүлнэ, худалдажа абана. Мүн тиихэдэ хоёр талын түлөөлэгшэд хамтын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ, бэе бэедээ ябалсажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдана. Энэ ехэ ажал һүүлэй гурба-дүрбэн жэлэй туршада улам эршэтэйгээр ябуулагдажа байна, саашадаашье үргэлжэлүүлэгдэхэ гээд тойрогой захиргаанай дарганартай уулзалгын үедэ тэмдэглэглдэһэн байха юм.

Удаань «Бэлигэйхид» Усть-Ордагай тойрогой 85-жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр ёһололой суглаанда хабаадалсажа, ойн баяраар сугларагшадые амаршалаад, үреэлэйнгээ дээжэдэ хүртээгээ, бэлэг сэлэгээ барюулаа.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться