Улас турын «Бэлиг» түбэй ажал тухай улад зондоо хөөрэбэ

Улас турын «Бэлиг» түбэй ажал тухай улад зондоо хөөрэбэ

Буряадай гүрэнэй телевидениин «Амар мэндэ, Буряадни!» гэhэн дамжуулгада Улас түрын «Бэлиг» түбэй захиралай орлогшо Оюна Забанова эмхи зургаанайнгаа ябуулжа байһан ажал, бэелүүлэгдэжэ байгаа түсэлнүүд тухай хөөрэбэ.

Үнгэрhэн долоон хоногой туршада «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэд томо хоёр хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түб Улас түрын «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024» гэhэн мүрысөө эмхидхээ. Жюриин гэшүүн Оюна Забанова энэ хэмжээ ябуулгын зорилгонууд, онсо шэнжэ ба дүнгүүд тухай дамжуулгада мэдээсээ.

— Дүрбэдэхиеэ үнгэрhэн «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» мүрысөөндэ уласаймнай 10 аймагай, мүн Улаан-Үдэ хотын 14 багша болон хүмүүжүүлэгшэд хабаадаһан байха юм. Түрүүшын шатада хабаадагшад хэшээл харуулаа, тэрэнэй hүүлээр арбаниинь удаадахи шатада орожо, «Мастер-класс» үнгэргэбэ. Хүмүүжүүлгын хэшээл 4 лэ түрүүшүүлынь харуулаа, — гээд Оюна Забанова тэмдэглээ.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр Улаан-Үдэ хотын 35-дахи «Алые паруса» гэhэн сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша Людмила Бальжурова гол шан — Гран-придэ хүртөө. 1-дэхи шангай hуури – Улаан-Үдэ хотын 111-дэхи «Дашенька» сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша Евгения Бадмаева, 2-дохи hуури Мухар-Шэбэрэй аймагай Нарhатын сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Нимаханда Гылыкова, тиихэдэ 3-дахи hуури – Ивалгын аймагай Оронгын сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Ирина Раднаева эзэлбэд.

«Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» мүрысөөнэй илагша Людмила Бальжурова сентябриин тэн багта Татаар Уласай ниислэл Казань хотодо болохо «Түрэл хэлэн болон түрэл уран зохёолой эрхим багша» гэhэн Бүхэроссиин мүрысөөндэ сэсэрлигүүдэй багшанар болон хүмүүжүүлэгшэдэй шэглэлээр Буряад Уласай түлөөлэгшэ боложо ошохонь, — гэжэ «Бэлиг» түбэй захиралай орлогшо онсолоо.

Үшөө нэгэ шухала асуудал хадаа түрэл хэлэнүүдые «Яндекс» порталай сервистэ нэбтэрүүлхэ талаар Москва хотодо үнгэргэгдэhэн хуралда хабаадажа ерэһэн тухайгаа Оюна Александровна хөөрэжэ үгэбэ. Энэ суглаан Холбоото уласай үндэhэ яhатанай хэрэгүүдэй талаар агентствын (ФАДН) болон «Россин арадуудай байшан» гэhэн эмхи зургаанай үүсхэлээр үнгэргэгдэбэ.
Эндэ «Яндекс — оршуулагша» гэhэн түсэлөөр хэжэ байhан ажал тухайгаа нютаг можонуудай түлөөлэгшэд тоосоо бариба. Тиихэдээ Тува, Коми, Чечен арадуудай оршуулгагшад үрэ дүнтэйгөөр ажаллажа байна гэжэ тэмдэглэгдээ.

«Яндекс» эмхиин эльгээhэн нэгэ сая гаран мэдүүлэлнүүдэй түрүүшын зуун мянган мэдүүлэл буряад хэлэндэ 2023 оной hүүл багта оршуулагдажа эхилэнхэй. Энэ ажалаа 2024 оной дүүрэтэр «Бэлиг» түб дүүргэхээр түсэблэнэ.
Тэрэнэй hүүлээр буряад — ород, ород – буряад «Яндекс-оршуулагшын» бета-буулгабари бүтээгдэжэ эхилхэ гэжэ тус суглаанда баталагдаа.

— Онсолон хэлэбэл, энэ ехэ хэрэгтэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй дэмжэлгээр мүнгэн гаргашалагдажа, тус проект беэлүүлхэ арга боломжо бии болоо, — гэжэ Оюна Забанова урмашан хэлэнэ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться