Поселиин һургуули түрэл хэлэнэй багшанарай мүрысөө, «түхэреэн шэрээ» эмхидхээ

Поселиин һургуули түрэл хэлэнэй багшанарай мүрысөө, «түхэреэн шэрээ» эмхидхээ

Үсэгэлдэр Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулида «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, тэрээндэ буряад хэлэнэй ба эхин ангинуудай 7 багша хабаадалсаһан байна.

Буряадтамнай, мүн бусад үндэһэн уласуудта түрэлхи хэлэнүүдые заалгын мүнөө үеын асуудалнуудаар «түхэреэн шэрээ» мүрысөөнэй түгэсхэлдэ эмхидхэгдээ. Буряадай улас түрын Болбосоролой бодолгын институдай тэнхимые даагша, һурган хүмүүжүүлгын эрдэмэй доктор, профессор Сономбал Содномов, Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин буряад болон эвенк хэлэ бэшэгэй тэнхимые даагша, һурган хүмүүжүүлгын эрдэмэй дид-доктор, доцент Сергей Ошоров, «Бэлиг» түбэй хүтэлбэрилэгшэд — захирал Баир Балданов, захиралай орлогшо, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор Оюна Забанова гэгшэд эдэ хэмжээ ябуулгануудта уригдаһан байжа, хөөрэлдөөндэ хабаадаа.

Буряад хэлэ ба уран зохёол мүнөө сагта һургуулиин үхибүүдтэ заалга уласаймнай һургуулинуудта хэр эмхидхэгдэнхэйб, ямар бэрхэшээлнүүдтэй багшанар ушарнаб, орёо асуудалнуудые яажа шиидхэхэб, ном һудар шэнэлэлгэ юундэ тулгарданаб гэхэ мэтын сэдэбүүдээр зүбшэн хэлсэлгэ эмхидхэгдэһэн байха юм.

Тогтоод байһан байдал тухай айлшад сугларагшадта хөөрэжэ үгөө, асуудалнуудтань харюусаа.

Мүн тиихэдэ Оросой бусад үндэһэн уласуудта түрэл хэлэнүүдтэ хэр зэргэ анхарал хандуулагданаб, һургуулида тэдэниие үзэлгэ хайшан гэжэ эмхидхэгдэнэб, ямар шэнэ, һонин онол арганууд хэрэглэгдэнэб гэжэ Баир Балданов Сономбал Содномов хоёр хөөрөө. Ямаршье хэшээл: тоо бодолгын, хүгжэмэй, тамирай гү, али физикын, нэгэмүһэн гурбан хэлээр үнгэргэдэг һургуулинуудай Башкир Уласта 2019 онһоо амжалтатайгаар ажаллажа байһан тухай тэдэнэр онсо тэмдэглээ. Тэрэ дүй дүршэл шэнжэлээд, манайшье уласта хэрэглэхээр хадань яаманай хүтэлбэрилэгшэдтэ дурадхал оруулаабди гээд «Бэлиг» түбэй захирал мэдээсээ.

ГБУ РЦ «Бэлиг»

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться