Оһын буряадуудай оролдолго тухай сэхэ руунь хөөрэлдөө

Оһын буряадуудай оролдолго тухай сэхэ руунь хөөрэлдөө

Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Буряадай радиогой «Cэхэ руунь хэлсэе» гэһэн дамжуулгада хабаадаба.

Тиихэдээ гол түлэб Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Оһын аймагай һургуулинуудта буряад хэлэн ба уран зохёол заалгые долоон хоногой гурбан хэшээлһээ олон болгожо, табандань хүргэхэ гэһэн эдэбхи үүсхэл дамжуулгын хөөрэлдөөнэй гол сэдэб болоо. Ушарынь гэхэдэ, түрэл хэлэнэйнгээ түлөө горитой ехээр оролдодог Оһын аймагай дарганарай һанаашалгаар энэ түүхэтэ гэхээр хэрэг бэелүүлгэдэжэ байнхай.

Буряад Уласай түрэл буряад хэлэ үзэлгэ эмхидхэгдэһэн һургуулинуудта долоон хоногой табан хэшээл үсөөрүүлхэгүйбди гэжэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Поздняков буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай хоёрдохи ехэ хурал дээрэ мэдээсэһэн байгаа. Шэнэ эрилтэнүүдтэ тааруулжа, энэ асуудал шиидхэхэ гээшэ хэсүүхэн болоһон байгаа. Тиигэбэшье, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хандалгаар Оросой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаман хэдэн удаа суглаа үнгэргэжэ, Улаан-Үдэ руу тушаалта хүниие эльгээжэ, хүндүүлхэй болон алдаһан асуудал зүб мүрөөр шиидхэгдэһэн байна.

Манай уласай дүй дүршэл хэрэглэн, Оһын аймагай дарганар тэндэхи һургуулинуудтаа буряад хэлэнэй ба уран зохёолой хэшээлнүүдэй тоо 5-дань хүргэхэ ажал ябуулна бшуу. Тиигээд лэ «Бэлиг» түбэй дарганарые нютаг руугаа урижа, һургуулиин захиралнуудтай ба буряад хэлэнэй багшанартай уулзалга эмхидхэһэн байгаа. Энээн тухай Баир Балданов тодорхойгоор хөөрэжэ үгөө.

Мүн тиихэдэ сэхэ дамжуулгын үедэ мүнөө үеын буряад хэлэнэй орёо болоһон тухай, шэнэ нэрэ томьёонуудай хаанаһаа абтадаг, яажа баталагдадаг тухай хөөрэлдөөн болоо. «Гүрэнэй буряад хэлэн» гэһэн программар буряад хэлэнэй нэгэдэхи ангиһаа 11-дэхи анги болотор үзэгдэдэг болоһон тухай баһа хэлэгдээ.

Мэдээжэ сэдхүүлшэн Ольга Намдаковагай хүтэлдэг «Сэхэ руунь хэлсэе» гэһэн энэ дамжуулга Буряадай радиогой долгинуудаар шууд дамжуулагдадаг юм. Олониитын, арад түмэнэй һанаа зобоожо байһан олон-олон асудалануудаар хөөрэлдөөнүүд эмхидхэгдэдэг гээд һануулая.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться