Оһын аймагай багшанартай уулзалга

Оһын аймагай багшанартай уулзалга

«Бэлиг» түбэй хүтэлбэрилэгшэд — захирал Баир Балданов, захиралай орлогшо, Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Улас түрын түбэй дарга Оюна Забанова, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин захиралай орлогшо Бутид Цыремпилова гурбан Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Оһын аймагай дарганарай урилгаар ошожо, һургуулинуудтань долоон хоног бүхэндэ буряад хэлэнэй ба уран зохёолой 5 хэшээл заадаг болгохо асуудалаар уулзалга һургуулиинуудай захиралнуудтай, орлогшонортойнь, буряад хэлэнэй багшанартай үнгэргэбэ.

Тойрогой түлөөлэгшэд, Усть-Ордагай гимназиин захирал орлогшотоёо, багшанартаяа мүнлэ хабаадаа.

«Мэдэхэ, шадахаяа харуулжа, хөөрэжэ үгөөбди. Буряад Уластаа ябуулжа байһан ажалайнгаа дүршэлһөө хубаалдаабди. Табан үдэр ажалладаг һургуулинуудай түсэбүүдтэ түрэл хэлэнэй ба уран зохёолой 5 хэшээл зааха арга боломжо Россиин Гэгээрэлэй яамантай зүбшэн хэлсэжэ, зүб мүрыень олоһоноо хүршэнэртөө дуулгаабди»,- гээд Баир Балданов ниигэмэй сүлжээндээ бэшэһэн байна.

Оһын аймагай Засаг дарга — Мэр Виктор Михайлович Мантыков, Болбосоролой хүтэлбэриин дарга Александр Михайлович Дамбуев гэгшэд түрэл хэлэеэ хүгжөөхэ, сахин үлөөхэ асуудалда горитой ехэ анхаралаа хандуулдаг. Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой номуудые тусхайта ёһоор худалдажа абаад, һургуулинуудаа хангаа һэн. Мүнөө түрэлхи хэлэнэйнгээ хэшээлнүүдые олон болгохо ажал ябуулжа байнад. Иимэ оролдолго, үүсхэл гаргажа байһан ахатан дарганараа дэмжэхэ гээшэ — манай уялга гэжэ «Бэлиг» түбэйхид тоолоно.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться