Ниислэл хотодо буряад хэлэ хүгжөөлгын программа баталагдаха

Ниислэл хотодо буряад хэлэ хүгжөөлгын программа баталагдаха

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баяр Балданов Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай дэргэдэхи Буряад хэлэнэй талаар комиссиин зүблөөндэ үсэгэлдэр хабаадалсаһан байна.

Тус зүблөөндэ Уласай ниислэл хотодо түрэл хэлэнэй оршон үргэдхэлгэдэ хабаатай олон асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ. Улаан-Үдэдэ ябуулагдажа байһан ажал тухай хотын засаг даргын орлогшо Светлана Трифонова хөөрэжэ үгөө. Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар ниислэлдэ бүтээгдэжэ байһан ажал илангаяа мүнөө жэл эршэдээ гэжэ адаглахаар.

«2024-2030 онуудта Улаан-Үдэ хотодо буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн нютагай засагай программа байгша оной декабрь һарада анха түрүүшынхиеэ баталагдаха түсэбтэй. Энэ данса дотор олон түсэлнүүд хараалагданхай.

Зүбшэн хэлсэгдэһэн асуудалнуудаар Баяр Балданов үгэ хэлэжэ, һанамжаяа элирхэйлээ, дурадхалнуудые оруулаа.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться