Хабарай ба ажалай һайндэртэ — сахим амаршалганууд

Хабарай ба ажалай һайндэртэ — сахим амаршалганууд

  Шэрүүхэн үбэлнай одоол үнгэржэ, хабарай наран хабатай дулаахан элшээрээ игаана. Энээхэн үедэ тэмдэглэгдэдэг Хабарай ба ажалай hайндэрөөр – Майн 1-нээр таанадаа Улас түрын «Бэлиг» түбэй зүгhөө үнэн зүрхэнһөө амаршалнабди! 
   Алтан дэлхэйдэмнай, аглаг түрэл нютагтамнай ажамидарал, амгалан байдал, аза жаргал дэлгэрэг, ажалай һайндэр мандаг!
  "Бэлиг" түбэй мэргэжэлтэд энэ hайндэртэ зорюулжа, сахим амаршалгануудые бэлэг болгон бэлдээ. Эдээниие түрэлхидтөө, нүхэдтөө, суг ажалтандаа, нютагаархидтаа дамжуулагты, амаршалагты! 

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться