Камчаткын буряадуудай үүсхэл тухай хөөрэбэ

<a></a><strong>Камчаткын буряадуудай үүсхэл тухай хөөрэбэ</strong>

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Буряадай гүрэнэй телевидениин «Амар мэндэ, Буряадни!» гэһэн дамжуулгада хабаадаба.

Камчаткын хизаар ошожо, Буряад Уласһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй үнгэргэһэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадаһанаа «Бэлигэй» хүтэлбэрилэгшэ дамжуулгада хөөрэһэн байна.

— Буряад хэлэ үзэхэ амаралтын һургуули Камчаткын хизаарай номой санда нээгдээ. Түрэл нютагһаа холо түбхинэһэн 300 гаран буряадууд иимэ һургуулитай болохоёо үнинэй һанаһан байгаа. Өөһэдынь хэлээшээр, гушаад шахуу жэл хүлеһэн юм. Гансашье үхибүүдээ түрэл хэлэндэнь һургаха бэшэ, зарим томошуулынь өөһэдөөшье һургуулида ябаха дуратайнууд.

Урилгыень тогтоожо ошоходомнай, арадайнгаа хүндэмүүшэ ёһо заншалаар тэндэхи нютагаархиднай угтаа. Эблэлэй түрүүлэгшэ Валерий Семёнович Галсанов, орлогшонь Татьяна Дашеевна Соктоева болон бусад эдэбхитэд шажан мүргэлөө, хэлэ соёлоо, ёһо заншалаа сахиха талаар ехэ ажал ябуулдаг байна, — гэжэ Баир Балданов хөөрөө.

Камчаткын хизаарта ажаһуудаг нютаг зоной эблэлэй түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Соктоева зундаа Буряад ороноо ерэжэ, уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта хабаадалсаха үедөө Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай Үндэһэ яһатан хоорондын харилсаануудай болон эрхэтэдэй үүсхэл дэмжэлгын талаар хорооной зүбшэлэгшэ Ринчима Романовагай зууршалгаар «Бэлиг» түб хүрэжэ, ажалтаймнай танилсаһан, хэблэн гаргадаг номуудаарнай ехэтэ һонирхоһон юм. Тиихэдээ намарайнгаа хэмжээ ябуулгануудта уриһан байгаа.

— Түсэблэһэнөө бэелүүлхэдэмнай, туһа хүргыт гэжэ Буряад Уласай Засагай газарта, манай яаманда нютаг зоной эблэл хандаа һэн. Тиигээд лэ буряад хэлэ мэдэхэгүй хүүгэдэй барлагдаһаншье, сахимшье номуудые ажалай дэбтэрнүүдтэйгээр, уран зохёолой зарим хэблэл Толгойлогшын Засагай газарай захиргаанһаа, манай яаманһаа, «Бэлиг» түбһөө Ринчима Санжиевна бидэ хоёор абаашаабди, — гэжэ Баир Балданов дамжуулга харагшадта хөөрэһэн байна. Тэрэнэй хэлэһээр, «Буряад Уласай арадуудай хэлэнүүд тухай» хуулиин заршамаар нютагһаа холо ажамидардаг буряадуудай хэлэ, соёлоо сахиха хэрэгтэнь туһалха, эдэбхи үүсхэлыень дэмжэн хангахаяа уласнай оролдохо ёһотой юм.

Номгон далайн эрьедэ нээгдэһэн амаралтын үдэрэй һургуулиин ажал эгээл эхин дээрээ байна, олон асуудалынь түргөөр шиидхэгдэхэ бэзэ гэжэ найдагдана, гээд «Бэлиг» түбэй захирал онсолоо.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться