«Бэлигэй» бэлэг — багшын баярай хүндэлэлдэ

«Бэлигэй» бэлэг — багшын баярай хүндэлэлдэ

Мүнөөдэр Улас түрын «Бэлиг» түб багшанарай мэргэжэлтэ һайндэрэй хүндэлэлдэ тэдэниие буряадаар бэшэгдэһэн сахим амаршалгануудаар хүндэлэн ёһолбо.

— Эрхим хүндэтэ багшанартаа мэргэжэлтэ һайндэрэйнь мэндэ хүргөөд, бэеын элүүр энхые, ажабайдалай амгаланиие, ажал хэрэгэй асари ехэ амжалта үнэн зүрхэнһөө хүсэн юрөөнэб. Илангаяа түрэл һайхан хэлэнэйнгээ шэдитэ булаг шэргээхэгүйн түлөө шэрүүн сагай эрхэ байдалаар хатуухан тэмсэлдэ хабаадажа ябаһан багшанар, та мэдэгты: наһанайтнай хэрэг — нангин, харгытнай — үргэн, заяантнай — үндэр! гэһэн үгэнүүдээр «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Вконтакте гэһэн ниитын сүлжээндэ тэдэниие амаршалан хандаба.

— Габшагай хурдан энэ сагтай урилдахань хүшэр. Гэбэшье, хуушанаа шаналан дурдаад, шэные арсаад һуухань арайл буруу гэжэ бодогдоно. Үндэһэн хэлэеэ сахин үлөөхэ хэрэгтэ сахим амаршалганууднай багаханшье туһа болоно гэжэ найдадагби., — гээд Баир Балданов онсолоо.

Багшын баяраар, нютагаархид!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться