Буряад хэлэнэй һайндэртэ — «Бэлигэй» сахим амаршалганууд

Буряад хэлэнэй һайндэртэ — «Бэлигэй» сахим амаршалганууд

Буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулжа зохёоһон сахим амаршалгануудаа Улас түрын «Бэлиг» түб дурадхана.

Эрхим хүндэтэ багшанараа, hурагшадаа, тэдэнэрэй эжы абанар, түрэлхидыень,  ондоо мэргэжэлтэйшье hаа, түрэл хэлэнэйнгээ түлөө оролдожо, хүгжэлтэдэнь хубитаяа оруулдаг бүхы эдэбхитэдээ үнэн зүрхэнhөө амаршалнабди!

​Буряадай агууехэ ирагуу найрагша Дондок Улзытуевай бэшэһээр:

Дайсанай шэхэндэ тойруу таамаг,
Дайдын нюусадал бүгэдые даамаг
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Буряад хэлэмнай.
Булхайта хэрэг буталха аргатай,
Буугай сэмгэндэл буудахаш аргатай
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Буряад хэлэмнай!

Түрэл хэлэеэ түүрээн магтажа, үри хүүгэдтээ дамжуулая! Буряад хэлэнэй һайндэрөөр , хүндэтэ нютагаархид!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться