Буряад хэлэнэй багшанар болоһон түгэсэгшэдые «Бэлигэй» хүтэлбэрилэгшэд амаршалаа

Буряад хэлэнэй багшанар болоһон түгэсэгшэдые «Бэлигэй» хүтэлбэрилэгшэд амаршалаа

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов захиралай орлогшо, Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Улас түрын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Забанова хоёр Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Зүүн зүгэй институт дүүргэгшэдые амаршалаа.

Дээдэ эрдэмтэй мэргэжэлтэд болоһыень гэршэлһэн дипломууд 150 гаран хүбүүд, басагадта барюулагдаһан байгаа.

 Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой залуу багшанарые амаршалаад, оюутан хаһадаа эрхим бэрхээр һуража, элдэб хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг байһан түгэсхэгшэдтэ Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, «Бэлиг» түбэйнгөө, буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Улас түрын түбэй зүгһөө баярай бэшэгүүдые барюулжа урмашуулаабди»,- гээд Баир Балданов «Вконтакте» сүлжээндэхи нюур хуудаһандаа бэшээ.

Мүнөө ехэ һургуули дүүргэгшэдэй дунда — Буряад Уласай Засагай газарай захилаар БГУ-да 2018 ондо орожо, табан жэлэй туршада һураад, буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанар болоһон хоёрдохи бүлэг мэргэжэлтэд. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй дэмжэлгээр 2019 онһоо эхилээд, жэл бүри 20-20 оюутад тусхайта ёһоор БГУ-да орожо, буряад хэлэнэй багшанарай мэргэжэл шудалнад.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться