Буряад хэлэнэй асуудалнуд – шэнэ дамжуулгада

Буряад хэлэнэй асуудалнуд – шэнэ дамжуулгада

«Сэлэнгэ ТВ» телесубагай бэелүүлжэ эхилһэн «Минии сонин, шинии һонин» гэһэн шэнэ түсэлдэ Улас түрын «Бэлиг» түбэй захиралай орлогшо Оюна Забанова үсэгэлдэр хабаадаба. Сагаалганда зорюулагдаһан эдэ дамжуулгануудта Буряад Уласай болбосоролой, соёлой болон тамирай мэдээжэ ажаябуулагшад үнгэрһэн жэлэй туйлалтанууд, мүн 2023 оной түсэбүүдээр хубаалдаа.

Буряад хэлэнэй талаар 2022 оной гол үйлэнүүд, мүн «Буряад Уласта 2021-2030 онуудта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээ ябуулганууд тухай, «Бэлиг» түбэй шэнэ түсэлнүүд тухай Оюна Забанова тобшохоноор хөөрөө.

«Минии сонин, шинии сонин» гэһэн дамжуулга февралиин һүүл багта харуулагдаха гэжэ мэдүүлнэбди, хүлеэн байгаарайгты!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться