Баир Балданов: «Үндэһэн һургуулиин үүргэ ехэ»

Баир Балданов: «Үндэһэн һургуулиин үүргэ ехэ»

Мүнөөдэр Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат ошожо, Эрдэм мэдэсын баярта зорюулагдаһан жагсаалда хабаадаа.

Һурагшадые болон багшанарые, сугларһан олон түрэлхидые һуралсалай шэнэ жэлээр амаршалха зуураа, үндэһэн буряад һургуулиин үндэр үүргэ, туйлаһан амжалтануудыень онсолон тэмдэглээ. Нээрээшье, үнгэрэгшэ һуралсалай жэлдэ мэргэжэлтэ мүрысөөнүүдтэ лицей-интернадай багшанар, хүүгэдэй дунда эмхидхэгэһэн бүхы шахуу хэмжээ ябуулгануудта шабинарынь эрхимлэжэ, шангай түрүү һууринуудые эзэлһэн байха юм.

Мүн тиихэдэ Баир Балдановай онсолһоор, түрэл хэлэнэй, түүхэ соёлой хүгжэлтэдэ түрүү буряад һургуулиин оруулдаг хубита горитой ехэ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться