Багшанарай колледжын Буряад хэлэ бэшэгэй тэнхим: 100 жэлдэ бадарһан зула

Багшанарай колледжын Буряад хэлэ бэшэгэй тэнхим: 100 жэлдэ бадарһан зула

Буряад Уласай Багшанарай колледжын Буряад хэлэ бэшэгэй ба үндэһэн соёлой тэнхимэй анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгада «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов, захиралай орлогшо Оюна Забанова гэгшэд үсэгэлдэр хабаадалсаа.

Уластай сасуу мэргэжэлтэ һургуулиин түүхэ, эхин ангинуудай ба буряад хэлэнэй багшанарые бэлдэдэг эрдэмэй энэ гуламтын үүргэ айхабтар ехэ, — гээд Баир Балданов сугларагшадай урда үгэ хэлэхэдээ онсолһон байха юм.

Хүндэтэ багшанарай үүргэ тухай дурдахадаа, үнгэрһэн зуун жэлэй туршада эхин ангинуудта зааха багшанарые һургаха гээшэ айхабтар ехэ харюусалгатай ажал гэжэ тэмдэглээ. Тэрэнэй хажуугаар, үндэһэн хэлэнэй, арадай соёл болбосоролой хүгжэлтэдэ тэнхимэй оруулһан горитой ехэ һуури тухай сугларагшадта һануулаа.

Ойн баяраа тэмдэглэжэ байһан тэнхимдэ «Бэлиг» түбэй зүгһөө шэнэ номуудые Баир Балданов бэлэглээ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться