Агууехэ Илалтын баярай хүндэлэлдэ

Агууехэ Илалтын баярай хүндэлэлдэ

Улас түрын «Бэлиг» түбэй зүгһөө Эхэ оронойнгоо гол һайндэрөөр – Агууехэ Илалтын баяраар – та бүгэдэнөө үнэн зүрхэнһөө амаршалаад, хүлгөөтэ энэ дэлхэй дээрэ дайн дажар үзэнгүй, амгалан тайбан һуугыт даа гэжэ үреэнэбди! Толгой дээрэхи тэнгэритнай тортоггүй сэбэр байһай даа!
 «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэдэй Илалтын баярта зорюулжа бэлдэһэн сахим амаршалгануудые та бүгэдэндөө бэлэглэнэбди! Ветерануудаа амаршалагты, түрэлнүүдтээ, нүхэдтөө ба суг ажалтандаа эльгээгты!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться