Үндэһэн Хуулиин 30 жэлэй ойн баярай дүхэриг шэрээдэ гүрэнэй буряад хэлэн тухай элидхэл хэгдээ

Үндэһэн Хуулиин 30 жэлэй ойн баярай дүхэриг шэрээдэ гүрэнэй буряад хэлэн тухай элидхэл хэгдээ

Буряад Уласай Үндэһэн Хуулиин абтаһаар 30 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, Засагай газарта эмхидхэгдэһэн дүхэриг шэрээдэ Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадалсаба.

Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай Гүрэнэй-хуули ёһоной хорооной түрүүлэгшэ Валерия Халтакшиновагай урилгаар энэ хэмжээ ябуулгада хабаадажа, буряад хэлэнэй гүрэн түрын зиндаагай Үндэһэн Хуулида баталагдаһанай удха шанар, эрхэ түлөөлэлгэнүүд тухайнь, уласай гол хуулиин гүрэнэй хэлэнүүдтэ хабаатай дүримүүдые бэелүүлхэ талаар «Бэлиг» түбэй ябуулжа байһан ажал тухай элидхэл Баир Балданов хэһэн байна.

«Үнгэрһэн гушан жэлэй туршада буряад хэлэ абарха, сахин хүгжөөхэ талаар горитой ажал бүтөө. Уластамнай хуули, тогтоолнууд баталагдаа, гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ. Гэбэшье, түрэл хэлэмнай тухашаруу байдалтай байһан зандаа. Ушар шалтагынь олон даа. Тиимэһээ саашадаа хэхэ юумэмнай бүришье ехэ», — гээд «Бэлигэй» захирал тэмдэглээ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться