Хэблэгдэһэн номууд тухай — «Буряад TВ» телесубагта

Хэблэгдэһэн номууд тухай — «Буряад TВ» телесубагта

Буряад Уласай түрүүшын үндэһэн телесубагай «Жэгүүртэ хүлэг»дамжуулгада Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түбэй хинан заhалгын-хэблэлэй таhагай хүтэлбэрилэгшэ Оюна Цыцыкова хабаадаба.

«Жэгүүртэ хүлэг»дамжуулгын хүтэлэгшэ Лариса Халхаровагай эмхидхэһэн хөөрэлдөөн «Бэлиг» түбэй жэл бүриин түсэб хайшан гэжэ байгуулагдадаг бэ, ямар номууд тэрэ түсэбтэ ородог бэ, ямар номууд хэблэгдэн гарааб, 2023 ондо ямар түсэбүүд табигданхайб гэhэн асуудалнуудта зорюулагдаһан байгаа.

— Һургуулида ороодүй хүүгэдэй газарнуудта, эхин, дунда ба дээдэ hургуулинуудта үхибүүдэй үзэхэ, уншаха номуудые, hуралсалай программануудые, багшанарай хэрэглэхэ онол аргын заабаринуудые, хүүгэдтэ зорюулагдаhан уран зохёолой согсолборинуудые, эвенк, hоёд хэлэн дээрэ барлагдаhан номуудые хэблэжэ гаргалгада, hургуулинууд болон бусад эмхи зургаануудые эдэ бүгэдөөр хангалгада онсо анхаралаа «Бэлиг» түб хандуулна.

Хүршэ Үбэр Байгалай хизаарай Агын болон Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогуудай захиргаануудтай холбоо харилсаа улам үргэдхэхын тула алишье талаhаа оролдолго гаргажа, ажалаа нягта холбоотойгоор саашадань эмхидхэжэ, сэсэрлигэй наhанай буряад хүүгэдые, залуу үетэниие үндэhэн хэлэндэнь дуратайгаар хүмүүжүүлхэ, hургахын тула Гүрэнэй hуралсалай шэнэ заршамай эрилтээр hуралсалай шэнэ методическа хүсэд суглуулбаринуудые болон багшанарта туhаламжа болохо элдэб хэрэгсэлнүүдые, заабариин материалнуудые хэблэн гаргаха горитой ажал ябуулагдажа байна, — гэжэ Оюна Цыцыкова онсолон хөөрөө.

— Yхибүүдые, залуу үетэниие үндэhэн хэлэндэнь дуратайгаар хүмүүжүүлхын, жэнхэни буряадаараа уран хурсаар, уян нугалбаритайгаар хэлүүлжэ hургахын тула «Бэлиг» түб ажалаа эдэбхитэйгээр ябуулна. Жэлhээ жэлдэ урдамнай табигдаhан шухала түсэбүүдээ лаблан, хэжэ байhан ажалаа hаадгүй дүүргэхын тула hанаагаа хэды зобобошье, үсэд нэтэрүүгээр, бүхы юумые болзор соонь үрдижэ бүтээхые ехэтэ оролдон, ажалаа эмхидхэдэгбди. Манай коллектив гүрэнэй хэмжээнэй ехэ үүргэ дүүргэнэ, болбосоролой һалбариин, тэрэнэй угсаата соёлой шэглэлэй хүгжэлтэдэ горитой ехэ хубитаяа оруулна гэхэдэ, алдуу болохогүй. Саашадаашье урдамнай табигдаһан асуудалнуудые шиидхэжэ, зорилгонуудаа бэелүүлхэмнай дамжаггүй, — гээд «Бэлиг» түбэй хинан заhалгын-хэблэлэй таhагай хүтэлбэрилэгшэхарагшадта хөөрэһэн байха юм.

Оюна Цыцыковагай хабаадалгатай «Жэгүүртэ хүлэг» дамжуулга «Буряад ТВ» субагта мүнөөдэр Улаан-Үдын сагаар үдэшын 7.20 сагта харахыетнай уринабди.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться