Тэршээ зүрхэнэйнь сохидол түлэг дундаа зогсошоол…

Тэршээ зүрхэнэйнь сохидол түлэг дундаа зогсошоол…

Бэлигтэй ирагуу найрагша, сэдхүүлшэн Лопсон Гергеновэй шүлэгүүдэй «Тэршээ зүрхэнэйм сохидол» гэһэн согсолборитой танилсуулга урда долоондо Үндэһэтэнэй номой санда олон зоной хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэжэ, олониитын анхарал татаа. Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаһан Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов ниигэмэй ВКонтакте сүлжээндэ һанамжаяа бэшэһэн байна.

«БГПИ-БГУ-гай буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ нэгэ үедэ сугтаа һураһан Лопсон нүхэрнай амиды мэндэ ябаа һаа, мүнөө жэл 50 наһа гүйсэхэ байгаа. Хара эртэ түрэлөө һэлгэһэниинь харамтай. Танилсуулгада һуухадам түрэһэн мүрнүүдээ таанартаа дурадхахам:

Ялас гэмэ наһаншни
Ямар түргөөр үнгэршөөб?
Зурас гэһэн хаһашни
Зүүдэн болоод мүнхэршөө…

Тэршээ зүрхэнэйш сохидол
Тэрэл хэбээрээ яаранагүй,
Түрэлөө һэлгэһэнэйш халаглал
Тамалаад сэдьхэл, болиногүй…»,- гээд Баир Балданов бэшээ.

Инаг дуран, түрэл нютаг, амиды бурхад — эжы аба тухай шүлэгүүдһээнь гадна, шэнэхэн согсолборидонь сонинуудта бэшэжэ гаргаһан толилолгонуудынь, түрэлхидэйнь, сугтаа һураһан ба ажаллаһан зоной дурсалганууд оруулагдаа. Шүлэгүүдынь ород хэлэндэ оршуулгатайгаар үгтэбэ.

«Энэ ном хэблэлдэ бэлдэһэн гэр бүлынь гэшүүдтэ — ахай эгэшэнэртэнь, залуу түрэлхидтэнь баяр хүргэхэ дуран хүрэнэ», — гэжэ Баир Балданов онсолоо.

Ирагуу найрагшатай хамта ажаллаһан «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай хүдэлмэрилэгшэд хэбынь бэлдээ. Арадай ирагуу найрагша Галина Базаржапова-Дашеева оролто үгэ бэшээ. Лопсон Гергеновтэй хамта дээдэ һургуулида һураһан нүхэдынь эхэ бэшэгүүдыень эрхилээ, хинан шалгаа. «НоваПринт» хэблэл барлажа гаргаба.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться