Сэнгын Эрдэниин «Занабазар» роман буряадаар хэблэгдэбэ

Сэнгын Эрдэниин «Занабазар» роман буряадаар хэблэгдэбэ

Монголой мэдээжэ уран зохёолшо Сэнгын Эрдэниин «Занабазар» гэжэ түүхэтэ роман буряад хэлэндэ оршуулагдаад, ном боложо гараба.

Энэ зохёолые Буряад Уласта, Орос гүрэндэ, мүн Монгол орондо мэдээжэ уран зохёолшон, бэлигтэй оршуулагша, Оросой габьяата зүжэгшэн, Улас түрын «Бэлиг» түбэй Гүрэнэй оршуулгын албанай ахамад мэргэжэлтэн Доржо Сультимов оршуулаа.

«Буряад Уласта 2021-2030 онуудта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлтээр тус ном хэблэгдээ юм. 

«Занабазар» роман XVII зуун жэлдэ тэрэ үеын Монгол ороной дэбисхэр дээрэ болоһон түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые зураглана. Зохёолой гол үйлэдэгшэ — Монголой түрүүшын Богдо гэгээн Жавзандамба (Занабазар). Энэ хүн хадаа Монголдо буддын шажан дэлгэрүүлһэн, түрэл оронойнгоо эрхэ сүлөөгэй түлөө тэмсэһэн габьяатай юм.

Сэнгын Эрдэни зохёол дотороо тэрэ үеын байдал үнэншэмэ зүбөөр дамжуулхаһаа гадна Монголой түрүүшын Богдо Гэгээнэй бага наһанһаань эхилээд, бүхы ажабайдалайнь орёохон зам харуулаа. Тус ном Монголой түүхээр һонирходог хүнүүдтэ ехэ һонирхолтой, удха шанартай байха гэжэ һанагдана.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться