Соёлой яаманай комиссиин зүблөөндэ «Бэлиг» түбэйхид хабаадаба

Соёлой яаманай комиссиин зүблөөндэ «Бэлиг» түбэйхид хабаадаба

Буряад Уласай Соёлой яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар комиссиин зүблөөндэ Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Хинан заһалгын — хэблэлэй таһагай дарга Оюна Цыцыкова хоёр хабаадаба.

Соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хүтэлһэн энэ суглаанда яаманай таһагай дарга Бэлигто Цырендоржиев элидхэл хэжэ, нёдондо жэл буряад хэлэ хүгжөөлгын программа бэелүүлхэдээ, ямар хэмжээ ябуулгануудые Соёлой яаман эмхидхээб, ямар түсэлнүүдые бэелүүлээб гэжэ дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ үгэһэн байна.
2024 ондо хэгдэхэ ажал, бэелүүлэгдэхэ түсэлнүүд тухай сайд Соёлма Дагаева хөөрэжэ үгөө.

— Соёлой яаман ехэ һонирхолтой, түрэл хэлэнэймнай хүгжэлтэдэ хэрэгтэй түсэлнүүдые бэелүүлдэг. Мүнөөшье жэлэй түсэбтэнь иимэ хэмжээ ябуулганууд хараалагданхай,- гээд «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов тэмдэглээ.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться