Открытки ко Дню защиты детей

Открытки ко Дню защиты детей

Хүүгэдые хамгаалгын үдэртэ
шэнэхэн сахим амаршалганууд

Амар мэндээ! Баабайдаа баяр үзүүлһэн, эжыдээ жаргал мэдүүлһэн үлзы хөөрхэн хүүгэдые энэ зунай зулгы сагта тэмдэглэгдэдэг Хүүгэдые хамгаалгын үдэрөөр үнэн зүрхэнһөө амаршалаад, һанаһан хэрэгүүдээ хүсэд дүүрэн бүтөөхыень, эрдэм һургаал шудалжа, тэгшэ зүбхэн харгыгаар абьяас зоригтойгоор алхалан ябахыень хүсэел!

Улас турын «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэдэй энэ hайндэртэ зорюулжа бэлдэhэн бэлэг — сахим амаршалгануудые түрэлхидтөө, нүхэдтөө, суг ажалтандаа дамжуулагты, амаршалгты!

Уважаемые друзья! От всей души поздравляем вас с Днём защиты детей! Пусть как можно чаще звучит детский смех. Пусть все заботы уйдут, пусть глаза наших детей светятся от счастья и радости, волшебства и хорошего настроения!

Делитесь поздравительными открытками, созданными специалистами «Бэлиг». С праздником!

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться