Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ шан тухай гүрэнэй телевиденидэ хөөрэбэ

Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ шан тухай гүрэнэй телевиденидэ хөөрэбэ

Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түбэй хинан заhалгын-хэблэлэй таhагай хүтэлбэрилэгшэ Оюна Цыцыкова Буряадай гүрэнэй телевидениин «Амар мэндэ, Буряадни» гэһэн дамжуулгада хабаадаба.

Мэдээжэ сэдхүүлшэ, тус дамжуулгын хүтэлбэрилэгшэ Светлана Шобоевагай эмхидхэһэн хөөрэлдөөн Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, Улас түрын «Бэлиг» түбэй дэмжэлгээр үнгэргэгдэжэ байhан Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ уран зохёолой шанда зорюулагдаһан байгаа.

Буряад Уласта 2021 онhоо 2030 он болотор бэелүүлгэдэжэ байгаа буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын гүрэнэй программын түсэбэй ёhоор хүүгэдтэ зорюулагдаһан ирагуу найрагай шэглэлээр энэ шан байгуулагдажа, мүнгэн hомологдоһон байха юм. Мүнөө жэл тэрэниие олгохын түлөө тусхай мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэнэ. Харин саашадаа хоёр жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэхэ.

Энэ хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ үүсхэл Захааминай аймагай Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ hууринууд хоорондын түбэй номой сан (захиралынь Лариса Николаевна Ардаева) гаргажа, засагай зургаануудта хандаһан байна гэжэ Оюна Цыцыкова хөөрөө. Шангай дүримтэй хаана танилсахаб, энэ мүрысөөн ямар зорилгонуудтайб, ямар номинацинуудтайб, хэды шатануудhаа бүридэнэб гэхэ мэтэ hонирхолтой асуудалнуудта таһагай дарга харюусаба.

Мүн тиихэдэ Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ уран зохёолой шангай Зүблэлэй гэшүүд, тэдэнэй ямар ажал ябуулха тухай, мүрысөөнэй дүнгүүдэй хэзээ элирхэ тушаа «Бэлиг» түбэйхинан заhалгын-хэблэлэй таhагай хүтэлбэрилэгшэхарагшадта хөөрэһэн байха юм.

— Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ уран зохёолой шанда хүртэхэ зорилготой һаа, шэнэ шүлэгүүдээ уншагшадта дурадхаха хүсэлтэй байбал, энэ мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадагты, — гээд Оюна Цыцыкова харагшадые уряалаа.

Амар Мэндэ, Буряадни эфир на БГТРК

bgtrk.ru/tv/russia-1/amar-mende-buryaadni

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться