Доржо Сультимовай зохёохы үдэшэ хотын номой санда үнгэрбэ

Доржо Сультимовай зохёохы үдэшэ хотын номой санда үнгэрбэ

Мэдээжэ зүжэгшэн, уран зохёолшо, оршуулагша, «Бэлиг» түбэймнай ахамад мэргэжэлтэн Доржо Норбосампилович Сультимовай зохёохы үдэшэ  И.Калашниковай нэрэмжэтэ хотын номой санда үнгэрөө. Номой саншадтай хамта ахатанай эмхидхэһэн тус хэмжээ ябуулгада хабаадаха аргатай байһандаа баяртайб.

Тэрэ үдэшэ Доржо Норбосампиловичай зохёохы замай гол шатанууд тухай хөөрэгдэхэһөө гадна, һүүлэй жэлнүүдтэ монгол хэлэнһээ буряадшалжа хэблүүлһэн, мүн баһа өөрынь зохёолнуудай номуудтай танилсалга эмхидхэгдэһэн байна.

Гурбан жэлэй саана Гүрэнэй оршуулгын албанай манай «Бэлиг» түбтэ һэргээн байгуулагдахада, ганса хуули болон тогтоолнуудые бэшэ, харин һургуулиин наһанай үхибүүдэй уншахаар зохёолнуудые монгол, ород хэлэнүүдһээ, буряадһаа ород руу оршуулха тухай шиидхэбэри абахыень засагай зургаануудтаа дурадхаһан  байгаабди. 

Энэ дурадхалай гол удхань гэхэдэ, гурбан гүрэндэ, Оросой Холбоото Уласай хэдэн нютаг можонуудаар таража ажамидардаг арадайнгаа уран зохёолой ниитэ нэгэн юртэмсэ зохёохо ажал болоно. 

Манай урилгаар «Бэлиг» руугаа ерээд, хамсыгаа шамаад, энэ ехэ ажалдамнай хам оролсоһон Доржо Норбосампиловичай оройдоол гурбан жэлэй туршада хэһэн, бүтээһэнэй үрэ дүн зохёохы үдэшэдэнь эли тодоор үзэгдэбэ ха юм! Хэблэлһээ гараһан номуудайнгаа диилэнхи олыень өөрынгөө хубиин мүнгөөр барлуулһан Доржо Сультимовай аша габьяа арадаймнай түүхэдэ, уран зохёолоймнай алтан жасада сэнтэй бэлэг болоод үлэхэнь дамжаггүй.

Хүндэтэ ахатандаа элүүр мэндые, асари ехэ амжалта хүсэхэ зуураа, хурса гуурһаяа мохоонгүй, өөрынгөө шэнэ бүтээлнүүдые зохёожо, монгол туургатанай удха зохёолой дээжэ захатануудые зохидоор буряадшалаад, түмэн зондоо бэлэг болгон, таһалгаряагүйгөөр  барижал байхыень үнэн зүрхэнһөө хүсэн юрөөнэб!

Баир БАЛДАНОВ, Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться