«Гэсэр» үльгэрөө үхибүүдтээ дамжуулха шухала

«Гэсэр» үльгэрөө үхибүүдтээ дамжуулха шухала

*Гайхамшагта «Гэсэр» үльгэртэ зорюулагдаһан суглаан Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда сайдай орлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Батор Буянтуевай хүтэлбэри доро үсэгэлдэр үнгэргэгдөө.*

Тэрэ суглаанда Улас түрын «Бэлиг» түбэй хүтэлбэрилэгшэд Баир Балданов Оюна Забанова хоёр хабаадалсаһан байна.

Буряад арадай аман зохёолой гайхамшагта бүтээл боложо тодорһон баатарлиг үльгэр «Гэсэрэй» баярай үдэр тогтоохо тухай, болбосоролой һалбарида тэрэниие дэлгэрэнгыгээр хэрэглэжэ, үхибүүдээ, залуушуулаа үргэнөөр танилсуулха гэһэн үүсхэлтэйгөөр олониитын эдэбхитэд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ үнгэрһэн зун хандаһан байгаа. Тэдэнииень хараадаа абажа, намартаа зүбшэн хэлсэхэ, арад түмэнэй дунда асуулта үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаһан байгаа.

Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда үнгэргэгдэһэн суглаанда олониитын түлөөлэгшэдэй дурадхалнууд тухай хөөрэлдөөн болоо. Сэсэрлигүүдһээ эхилээд, һуралсалай бүхы шатануудта хото хүдөөдэ, аймаг нютагуудаар ямар хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ хэрэгтэйб, «Гэсэрэй» удхые яажа хүүгэдтэ дамжуулбал тааруу байхаб гэһэн асуудалнууд табигдана. Энэ һарын эсэс багаар хэдэн шэглэлээр үнгэргэгдэхэ зүбшэн хэлсэлгэдэ ямар түсэлнүүд дурадхагдахаб, бэлдэлгын ямар ажал ябуулагданаб гэжэ суглаанда хабаадагшад хөөрэлдөө.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться