ВАРК-ын ээлжээтэ хуралдаанай үдэр гаргагдаа

<strong>ВАРК-ын ээлжээтэ хуралдаанай үдэр гаргагдаа</strong>

Үсэгэлдэр үдэшэ «Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл» гэһэн нютаг можонууд хоорондын ниитын хүдэлөөнэй (ВАРК-ын) зүблэлэй суглаан үнгэргэгдөө. Тэрээндэ Улас түрын Бэлиг түбэй захирал Баир Балданов хабаадаба.

Туулай жэлэй ходороогүйдэ, 2024 оной февралиин 2-то Улаан-Үдэдэ, Г.Цыденжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай ордондо хуралдаан зарлагдаха. Оросой Холбоото, Монгол болон Хитадай Арадай Уласуудта ажаһуудаг буряадуудай түлөөлэгшэд сугларжа, ВАРК-ын шэнэ юрэнхылэгшые, зүблэлэйнь гэшүүдые һунгаха, буряад арадай хүгжэлтын Гол бодол зүбшэн хэлсэхэ юм.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться