Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй ажал эршэдүүлхэ түсэбтэй

Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй ажал эршэдүүлхэ түсэбтэй

Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ, Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй юрэнхылэгшэ Чимит Бальжинимаевтай хамта Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал, Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй нэгэдэхи дид-юрэнхылэгшэ Баир Балданов олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сэдхүүлшэдтэй уулзаһан байна.

ВАРК гээд арад соогоо мэдээжэ болоһон ниитын хүдэлөөн бүхы буряадуудые нэгэдүүлжэ, түүхэ соёлоо сахин һэргээхэ, саашань хүгжөөхэ, ерээдүйн үенүүдтэ дамжуулха талаар ниитын ажал эрхилхэ зорилготойгоор 30 гаран жэлэй саада тээ байгуулагдаһан түүхэтэй. Үнгэрһэн болзор соо тэрэниие арадаймнай мэдээжэ түлөөлэгшэд хүтэлбэрилхэдээ, ниитын ажал эдэбхитэйгээр ябуулжа, горитой ехэ ажал эрхилһэн байха юм.

Һүүлэй жэлнүүдтэ элдэб шалтагаанһаа боложо, ниитын энэ эмхиин ажал аалидаһан байгаа. Мүнөө тэрэниие һэргээхэ шэнэ түсэбүүд, хараа бодолнууд бии гээд ВАРК-ын шэнэ хүтэлбэрилэгшэд онсолоо.

Чимит Бальжинимаев Баир Балданов хоёр сэдхүүлшэдэй асуудалнуудта харюусаха зуураа, арадта хэрэгтэй энэ ажал хамта эрхилэе гэжэ тэдэниие уряалаа.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться