«Бэлиг» түбэй сахим амаршалганууд – Шэнэ жэлэй баярта

«Бэлиг» түбэй сахим амаршалганууд – Шэнэ жэлэй баярта

Буряадаар бэшэгдэһэн сахим амаршалгануудайнгаа ээлжээтэ баглаа Шэнэ жэлэй гарахын урдахана Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түб нютагаархидтаа бэлэглэбэ.

Энээн тухай 2023 оной декабриин 31-дэ эмхи зургаанай захирал Баир Балданов «ВКонтакте» гэһэн ниигэмэй сүлжээндэхи өөрынгөө нюур хуудаһанда болон «Бэлиг» түбэй бүлэглэлдэ, мүн тиихэдэ «Буряад хэлэнэй багшанар» гэһэн телеграм-бүлгэмдэ бэшэжэ дуулгаба. «Улас түрын «Бэлиг» түбэймнай ээлжээтэ бэлэг – буряадаар, ородоор бэшээтэй сахим амаршалгануудые тогтоон абагты! Эдээниие саашань тараагты, дүтынгөө зондо эльгээгты, баяраа хубаалдагты! Ерэжэ ябаһан шэнэ жэлдэ ехэ амжалта туйлагты, элүүр мэндэ, энхэ амгалан жаргагты», — гээд тэрэ бэшэһэн байха юм. Сахим амаршалгануудай Шэнэ жэлдэ зорюулагдаһаниинь гайхалгүй.

Буряадаар бэшэгдэһэн сахим амаршалгануудые зохёон бүтээжэ, олондо тарааха өөрынгөө ниигэмлиг түсэл Улас түрын «Бэлиг» түб хоёрдохи жэлээ ямаршье мүнгэн тэдхэмжэгүйгөөр бэелүүлжэ байнхай. Тиихэдээ түрэл хэлэнэй сахим сан баяжуулха, мүн баһа мүнөөнэй тоо оньһоной буряад оршон үргэдхэхэ зорилготой.

— Энэ удаашье манай бэлигтэй бэрхэ, сагтаяа хамта гэшхэдэлээ ниилүүлэн ябадаг суг ажалтан, Хинан заһалгын-хэблэлэй таһагай хүтэлбэрилэгшэ, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор Оюна Цыцыкова, уран һайханай эрхилэгшэ Олег Павлов хоёр зохёогшод болоно, — гээд Баир Балданов онсолон тэмдэглэһэн байха юм.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться