«Бэлигэй» амжалта ба буряад хэлэнэй ерээдүй тухай хөөрэлдөөн

<strong>«</strong><strong>Бэлигэй</strong><strong>»</strong><strong> амжалта ба буряад хэлэнэй ерээдүй тухай хөөрэлдөөн</strong>

Улас түрын «Бэлиг» түбэй хинан заһалгын-хэблэлэй таһагай хүтэлбэрилэгшэ Оюна Цыцыкова Буряадай радиогой «Cэхэ руунь хэлсэе» гэһэн дамжуулгада үсэгэлдэр хабаадаба.

«Сэхэ руунь хэлсэе» гэһэн дамжуулгын хүтэлэгшэ Ольга Намдаковагай эмхидхэһэн хөөрэлдөөн «Бэлиг» түбэй XXVIII Номой дугуйланда хайшан гэжэ хабаадаһан, ямар амжалта туйлаһан тухай асуудалнуудта зорюулагдаа.

Тэрээнһээ гадна жэл бүриин түсэб яажа табигдадаг бэ, ямар номууд тэрээндэ ородог бэ, алиниинь хэблэгдэн гарааб, 2024 ондо ямар түсэбүүд табигданхайб гэжэ Оюна Цыцыкова хөөрэжэ үгэһэн байна.

— Түбтэ hүүлэй жэлнүүдтэ жэл бүри 30 гаран ном hудар барлагдан гарана. Эдэ буряад, ород hургуулинуудай программанууд, буряад хэлэ, уран зохёол шудалалгын, hурагшадай уншаха номууд, этнопедагогико болон багшын эрдэмээр, хүүгэдтэ зорюулагдаhан уран зохёолой, эвенк, hоёд хэлэн дээрэ барлагдаhан номууд болоно, — гэжэ Оюна Цыцыкова хэлээ.

Мүн тиихэдэ сэхэ дамжуулгын үедэ мүнөө үедэ буряад хэлэн ямар байдалда ороод байнаб, хайшан гэжэ түрэл хэлэндэнь үхибүүдэй дурлал түрүүлхэб, ямар хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхээр бэ гэһэн асуудалнуудаар сэхэ хөөрэлдөөн үнгэрөө.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться