Буряадай Толгойлогшын түсэл Монголдо дурадхаа

Буряадай Толгойлогшын түсэл Монголдо дурадхаа

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай хүтэлбэрилэгшэд, мэргэжэлтэ ехэ, дээдэ болон дунда һургуулинуудай захиралнууд Монгол орон руу албанай хэрэгээр ошодо ерээ. Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баяр Балданов, Гүрэнэй оршуулгын албанай хүтэлэгшэ мэргэжэлтэн, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор, БГУ-гай доцент Лариса Халхарова хоёр мүн лэ тэдэнэртэй хамта ябалсажа ерээ.

Улаан-Баатар хотын захиргаанай Болбосоролой хүтэлбэридэ, ниислэлэйнь ехэ ба дунда һургуулинуудта, Дархан-Уула ба Сэлэнгэ аймагуудай Дархан, Сүхэ-Баатар хотонуудай болбосоролой эмхи зургаануудта үнгэргэдэһэн уулзалга ба зүбшэн хэлсэлгэнүүдтэ хабаадалсаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули болон Буряад Уласай Багшанарай колледждо Монголой 20-20 оюутад нёдондо тусхай мүрысөөнэй дүнгөөр шэлэгдэн абтаад, ород хэлэнэй багшанарай мэргэжэлтэй болохоор түлөөһэгүйгөөр һуража эхилэнхэй. Түлбэринь уласай бюджедһээ гаргашалагдана.

  • Мүнөө шэнэ мүрысөөн соносхогдонхой, майн 5-һаа июниин 10 болотор үнгэргэгдэхэ. Тэрээн тухай Монгол Уласай һургуулинуудые дүүргэхээ байһан һурагшадта, болбосоролой һалбариинь дарга ноёдто хөөрөөд, энэ түсэл хамта бэелүүлхэеэ хэлсээбди, — гээд Баяр Балданов тэмдэглээ.

Сүхэ-Баатар хотодо һургуули түгэсэжэ байһан һурагшадтай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уулзаа, Буряад орон руу ерэжэ һурахыень уряа.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться