Буряадаар бэшэһэн сахим амаршалганууд

Буряадаар бэшэһэн сахим амаршалганууд

Улас түрын «Бэлиг» түб Агууехэ Илалтын баярай сахим амаршалгануудые нютагаархидтаа дурадхаба. Түбэй захирал Баяр Балданов ниигэмэй сүлжээнүүд соохи өөрынгөө, эмхи зургаанайнгаа нюур хуудаһануудта мэндэшэлгын үгэнүүдые бэшэхэ зуураа, гурбан амаршалгаяа иигэжэ дурадхаһан байха юм.

«Майн үглөөнэй амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд!

Агууехэ Илалтын баяраар та бүгэдэнөө үнэн зүрхэнһөө амаршалаад, энэ дэлхэй дээрэ энхэ амгалан жаргажа ажаһуухыетнай хүсэн юрөөнэбди!

Улас түрын «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэдэй Эхэ оронойнгоо гол шухала найрта зорюулжа бэлдэһэн буряад сахим амаршалгануудые та бүгэдэндөө бэлэглэнэбди! Өөһэдынгөө ветерануудые амаршалагты, түрэлнүүдтээ, нүхэдтөө ба суг ажалтандаа эльгээгты! Таниие ба дүтынтнай зониие эдэ амаршалганууд баярлуулха гэжэ найданабди».

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться