Амаршалхада амар

Амаршалхада амар

Түрэл хэлэнэй Уласхоорондын үдэртэ зорюулагдаһан сахим амаршалгануудые «Бэлиг» түбэй мэргэжэлтэд бэлдэжэ, ниитын сүлжээндэ тунхаглабад.

Энэ хадаа түбэй үнгэргэһэн флешмобһоо гадуур амяараа ажал болоходоо, һүүлэй хоёр жэлэй туршада «Бэлигэй» бэелүүлжэ байгаа ниигэмэй һайн дуранай түсэл гээшэ.

-Буряадаар зүбөөр, зохидоор бэшээтэй эдэ амаршалгануудые бэе бэедээ сахим аргаар эльгээхэдэ, тааруу байха гэжэ һанагдана, — гээд зохёогшод тоолоно.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться