Алас Дурнын арадуудай түрэл хэлэнүүдэй залуу багшанар хуралдаха

Алас Дурнын арадуудай түрэл хэлэнүүдэй залуу багшанар хуралдаха

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Оросой Холбоото Уласай арадуудай түрэл хэлэнүүдэй институдай захиралай уялга дүүргэгшэ, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Лариса Маршеватай болон тус эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдтэй Москва хотодо уулзаһан байха юм.

Уулзалгын үедэ Буряад Уластамнай үбэлэй эхин һарада үнгэргэгдэхөөр хараалагдажа байгаа томо хэмжээ ябуулга эмхидхэхэ талаар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ. Ушар юуб гэхэдэ, институдай дурадхалаар Алас Дурнын федеральна тойрогой бүхы нютаг можонуудай 15-15 түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар түрэл хэлэнүүд болон түрэлхи уран зохёолой залуу багшанарай ДФО-гой хэмжээнэй хуралдаан Улаан-Үдэ хотодомнай үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ.

Хуралдаанай эмхидхэн байгуулагша – Оросой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаман. Эмхидхэгшэнь – Оросой Холбоото Уласай арадуудай түрэл хэлэнүүдэй институт.

Алас Дурнын 11 нютаг можо бүхэнэй үндэһэн арадуудай 10-һаа үсөөн бэшэ – буряад, яхад, эвенк, эвен, юкагир, долган, чукча, удэгей, еврей, коряк болон бусад хэлэнүүдэй эрхим залуу 200-гаад багшанар манай эндэ айлшаар буухадаа, түрүү дүй дүршэлөөрөө андалдаха, хэдэн хэсэг боложо хубаараад, һонирхолтой хөөрэлдөөнүүдые хэхэ. Эсэсэй эсэстэ ДФО-гой түрэл хэлэнүүдэй залуу багшанарай эблэл байгуулагдахаар хараалагданхай юм.

Манай хүшэрхэн энэ сагта түрэл хэлэнүүдэй үүргын айхабтар ехэ байһаниинь арсашагүй. Агууехэ ирагуу найрагшын бэшэһээр «дайсанай шэхэндэ тойруу таамаг» түрэл һайхан хэлэнүүдээ үндэр дээрэ үргэн ябажа, үхибүүдтээ, аша зээнэртээ дамжуулха гээшэмнай – хүн бүхэнэй нангин уялга бшуу.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться