«Алан Гоо» фильмтэй танилсалгада хабаадаба

«Алан Гоо» фильмтэй танилсалгада хабаадаба

Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов Үбэр-Байгалай хизаарай Агын Буряад тойрогой түб ошожо, Гүрэнэй дуу хатарай «Амар сайн» театрай бүтээһэн уран һайханай «Алан гоо» фильмтэй танилсалга — түрүүшын харалгада хабаадаба.


Энэ хэмжээ ябуулга майн 11-дэ Ага тосхондо үнгэргэгдөө. Жэнхэни буряад хэлэн дээрэ буулгагдаһан хүгжэмтэ түрүүшын энэ фильм өөрын һонин түүхэтэй. Энэнэй урда тээ «Монголой нюуса тобшын» баримтанууд дээрэ үндэһэлэн, Бимбаагийн Баярмагнай «Тэнгэриин изагуур» гэһэн зүжэг монголоор бэшэһэн, Оросой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Николай Шабаев буряад хэлэндэ оршуулһан байгаа. Тэрэниие «Амар сайн» театрай тайзан дээрэ Агваанцэрэнгийн Энхтайван найруулан табиһан юм. Тиихэдэ театрай дуушад болон хатаршад ёһотой зүжэгшэд болоо.


Театрай захирал Оюна Дарижапова энэ бүтээл уран һайханай фильм болгохо тухай эдэбхи үүсхэл гаргажа, суг ажалтантаяа, хүршэ Монгол ороной «Идуганинтертаймент» хамжаанай мэдээжэ мэргэжэлтэдтэй харилсаа хүгжөөн, хамта ажаллаад, зориһондоо хүрэфэнбайха юм. Тиихэдээ нэрэнь «Алан Гоо» гэжэ һэлгэгдэһэн байна.


— Фильмын хэлэнэй талаар хэдэн жэжэ ажаглалтануудые хэлээд, хуушан нэрыень бусааха гү, али хоюулыень хамтаруулха тухай дурадхал оруулааб. Тобшолон хэлэбэл, агынхиднай бэрхэнүүд лэ байна даа! Урагшаа! – гээд Баир Балданов ниигэмэй ВКонтакте сүлжээндэхи нюур хуудаһандаа бэшэһэн байна.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться