Агада болоһон хөөрэлдөөндэ «Бэлигэй» захирал хабаадаа

Агада болоһон хөөрэлдөөндэ «Бэлигэй» захирал хабаадаа

Мүнөө сагай эрилтэнүүдтэ тааруулан,  тусхай танюуһата тэмдэгүүдэй (бренднүүдэй) хүсөөр Ага тойрогоо харуулха тухай холын хараа бодолгото уулзалгада «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов хабаадаба.   

«ВКонтакте» гэһэн ниигэмюй сүүлжэндэхи нюур хуудаһандаа энээн тухай Баир Балданов иигэжэ бэшэһэн байна:    

— Үбэр Байгалай хизаарай ниигэмэй һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй  мэргэжэл дээшэлүүлгын Агын институдай урилгаар, Буряад Уласай Болбосоролой  болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Анатольевич Поздняковой шиидхэбэреэр  энэ долоондо алтан талата Ага һайхан нютаг ошожо ерэгдээ.     

«Бэлиг» түбэй захиралай һанамжаар, түрэл буряад хэлэеэ, түүхэ соёлоо алдангүй, заншалта хубсаһа хунараа үмдэжэ, ямаршье сагта эдэ бүгэдэеэ айхабтар нарин нягтаар сахин абажа ябаһаниинь — Агын буряадуудай эгээл мэдээжэ танюуһата тэмдэгынь болодог. Энэ болон бусад бренднүүдые арадай ажабайдалһаа абажа, мүнөө сагта зүбөөр хэрэглэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо.     

— Тойрог нютагайнгаа ажабайдалые бусад шэглэлнүүдээр һайжаруулха зуураа үндэһэн хэлэеэ улам хүгжөөхэ асуудалтай холбоотой бренднүүдые зохёохо талаар бүлэг эрдэмтэд болон мэргэжэлтэдэй хабаадалгатай һонирхолтой зүбшэн хэлсэлгэ үнгэргэгдөө. Һонирхолтой дурадхалнууд оруулагдажа, тэдэниие бэелүүлхээр хэмжээнүүд абтаха гэжэ Ага тойрогой дарганар найдуулаа. Энэнь тон һайшаалтай, — гээд, Баир Балданов онсолоо.

Опубликовал(а)ГБУ РЦ Бэлиг
ГБУ РЦ «Бэлиг»
Издательство
У вас есть вопрос?
Связаться